TORDAS RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
HONLAPJA
lea

Templom


Templomunk Gyümölcsoltó Boldogasszony védelmébe lett felajánlva felszentelésekor 1760-ban.
Az Ő ünnepén, március 25-én az angyali üdvözletről emlékezik meg az Anyaszentegyház: Isten elküldte Gábriel arkangyalt, hogy hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a Megváltó születését. Beteljesedett Isten ígérete; valóra vált a prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével a Boldogságos Szűz Istenanyává lett.
Mária-ünnepként tartjuk számon, ám elsősorban a második isteni személy megtestesülésről szól, hiszen Jézus világba lépése hírüladásának rejtett eseményével kezdődött el.

XVI. Benedek pápa szavaival: "Az Angyali Üdvözlet Szent Lukács evangéliumának elbeszélésében egy rejtve történt, egyszerű esemény - senki sem látta, senki sem tudott róla, csak Mária -, mégis meghatározó jelentőségű az egész emberiség történelmében. Amikor a Szűz kimondta igenjét az Angyal bejelentésére, Jézus megfogant, és általa új korszak kezdődött a történelemben."


Történelem

Tordas község elnevezésében a Tétény nemzetség valamelyik tagjának a nevét őrzi.

1235-ben Endre király beleegyezését adja, hogy Salter vitéz Tordas nevű pusztáját Ugrin érsek testvérének Csák Miklósnak eladhassa.
1270-ben Martonvásári Gergely Tordas birtokot a hozzátartozó szőlőkkel, a nyúlszigeti apácáknak adja. 1337. szept. 17.-ei határjárás dokumentumában is szerepel melyben egyik határpontnak, a Kuldó és Tordas közötti templomot nevezték meg.
1580 és 1619 között a török megszállás idején semmisül meg a régi falu. Több mint 100 évig lakatlan puszta lett. A régi, elpusztult Tordas katolikus templomának helyét Balassovics Márton evangélikus lelkész jegyezte fel: " ha Tordas községtől kb. 1000 lépést észak felé fordulunk, a dombon szemlélhetjük a templom szomorú romjait, köveket, elmállott falakat, az alapzatokat". Tupy András lelkész idejében köveiből az ev. lelkészlak udvarát kerítették körül.
1697 júl.7-én Sajnovics Mátyás jogot szerez többek között a tordasi birtokra is és megkezdi újjáépítését, betelepítését. A katolicizmus új élete is a Sajnovics- féle telepítéssel kezdődött.
1731 körül épült egy kis kápolna vályogból az akkori magtárral egy fedél alá. Igazi oltára nem volt, de a szentmise bemutatásához szükséges szerekkel, szent ereklyét tartalmazó hordozható szentelt oltárkővel rendelkeztek.
Kezdettől a váli plébániához tartozott.
1758-ban Biró Márton veszprémi püspök helyezte el az új templom alapkövét és megszentelte a három harangot, Horányi Gábor pest megyei alispán ajándékát.
Az építtetést Sajnovics II. Mátyás végezte felesége Horányi Katalin, az alispán leánya támogatásával. A környék településein ( Érd, Tárnok, Bia, Torbágy , Rácalmás) ekkoriban beszedett veszprémi püspöki tizedeket a templom építésére fordították.
1760-ban készült el, a megáldást Balassa István csákvári plébános végezte és Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére és védelmébe ajánlotta fel.

(Forrás: Wünscher Frigyes Tordas A Balogh Elemér szövetkezeti mintafalu)


Épület

A település központjában a Sajnovics- Dreher kastély szomszédságában szabadon álló, egyhajós, szegmentíves szentélyzáródású, homlokzati tornyos templom, a hajó és a szentély felé kontyolt nyeregtetővel, a szentély két oldalához csatlakozó téglalap alaprajzú mellékterekkel.
Tornya egy harangszintes, törtvonalú, palafedésű bejáratai kőkeretesek. Oldalhomlokzatai tagolatlanok. Csehsüveg boltozatos hajó és szentély, három kosáríves nyílású karzat, amely szegmentívvel nyílik a hajóba, a nyílást a torony sarkait alátámasztó pillérek osztják meg.
Falfestés: a főoltárkép mögött festett barokk oltárarchitektúra, 18. század második fele. A szintén barokk főoltárkép az Angyali Üdvözletet ábrázolja.
Berendezés: főoltár, főoltárkép, barokk faragott szószék, padok és egy térdeplő, Szent István király-szobor, festett öntvény, 19. század első fele.

(MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE -FEJÉR MEGYE)


Felújítások, pályázatok

1782-ben Horányi Katalin már özvegyként, gondozza a templomot. Villámcsapás éri a tornyot, javításra szorul.
1785-től Nagy Ignác, Sajnovics II. Mátyásék lányának Aloyziának férje végrendelkezésében 12 000 forintos alapítványt tesz a templom javára, a templom megrongálódott zsindely tetejét rendbehozzák.
1886-ban a bedőlt sekrestyét 1896-ban Dreher Antal tatarozza.
1907-ben a templom vagyona terhére új orgonát állítottak.
1942-ben újratatarozva.
2000-2002 külső-belső felújítás, orgona átépítés.
2009- A templom, mint műemlék és a műemlékszobrokhoz vezető gyalogút megépítése és parkosítás az Új Magyarország vidékfejlesztési program keretében.


Műemlékek megközelítését biztosító gyalogút építése (2009):


Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság kormánya által az Új Magyarország vidékfejlesztési pragram keretében
nyújtott támogatás összege: 6.077.545 forint.
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
A vidéki területekbe beruházó Európa - http://www.umvp.eu

Tervdokumentáció:

Műszaki leírás                                             letöltés
Járdaépítési helyszínrajz (M=1:250)       letöltés
Mintakeresztszelvény (M=1:50)               letöltés

Egyéb dokumentumok:

MVH Támogatási kérelem - Építési B betétlap               letöltés

Megelőző állapot:

A régi töredezett aszfalt zúzalék járdamaradványon keresztül - különösen sáros, havas időben - nehézkes a templom megközelítése.
Az építési munkát megelőzően az őszi templomkertben a vadon kinőtt fű és gaz némileg zőld színben tűnteti fel a területet, de a templom felújítása következtében hátrahagyott építési törmelék és rendezetlen terep miatt a kert fenntartása nehéz feladat.

képek

Földmunka:

A beruházás támogatásáról kapott határozat kézhezvételét követően 2009. november 23-án a földmunkával megkezdődtek az építési munkálatok. A kertben lévő tárgyi emlékek (műemlék szobrok, helyi védettségű emlékmű, kőfaragványok) megóvására különös figyelmet fordítottunk, hiszen a járdaépítés elsődleges célja azok megközelíthetőségének biztosítása. A terepből kiálló közműaknák lesüllyesztésével azokat a tervezett terepszithez igazítjuk.

képek

Járdaépítés, kandelláber  állítás:

A templomhoz és környezetéhez kiválasztott homok színű antikolt térkő burkolat fektetésére a járdatükör tömörítését, a járdaszegély fektetését és a zúzottkő ágyazat elkészítését követően került sor december első napjaiban. A műemléki jelleghez illő közvilágítási kandelláberek tartóoszlopai is a helyükre kerültek a kábelfektetést követően.

képek

Növényteleptés, tereprendezés:

A járda elkészültét követően beültetésre kerülnek a talajtakaró cserjék, szoliter bokrok, örökzöld növények és a 6 db.fa, amelyek a park arculatát különösen a tavaszi - nyári - őszi időszakban szépítik majd.
A növények beültetését követően szállítják a templomkertbe a fűmagvetéshez szükséges humuszt, amely a teljes füvesítendő területen elterítésre kerül.
Ezzel párhuzamosan a templom kastélypark felőli oldalán, ahol a meglévő fák lombkoronájának árnyékában eddig sem nőtt ki a fű, elegáns szürke bazaltzúzalék kiszórása történik.

képek

Utcabútorok telepítése:

2009 karácsonya előtt a templomkert végleges kialakításához helyükre kerülnek a műemlékek szemlélését is biztosító padok, a tervezett kerékpártároló és a közvilágítási kandeláberek elektromos bekötése is megvalósul a falu közvilágítási hálózatába.
Az így elkészült templomkert remélhetőleg méltó környezetet biztosít az itt található évszázados emlékeinknek. A templomkert fenntartását, további szépítését katolikus közösséngünk nagy örömmel végzi majd az elkövetkezendő évek során.

képek